IDENTITY DRAMA LAB

Södra Communityteatern verkar för en teater på de aktivas villkor, en teater för social förändring genom deltagarnas medskapande och samarbete med institutioner. Detta genom ungas egen aktivitet och med äldre professionellas stöd. Vi vill utreda och utveckla en process för både stärkt självkänsla och byggande av en samhörighet över etniska, klass- och generationsmässiga gränser. Vi vill, som ett första steg, undersöka möjligheter, organisation och metoder för att med deltagarnas teater som verktyg komma åt ungas sysslolöshet, vanmakt och utanförskap. Vi vill utreda hur ett skapande sammanhang ser ut som blir till mötesplats, interaktion och integration av grupper som upplever sig stå långt från varandra. Vi vill ta reda på hur en teaterverksamhet på bredden kan förbättra representativiteten i ett mer etablerat offentligt kulturliv. Och vi vill undersöka hur ungdomar själva blir aktiva och premissgivare i den verksamheten.

Repetition - Tango & Tortyr, Södra Communityteatern
Repetition - Tango & Tortyr, Södra Communityteatern

TEATER FÖR INFORMELLT LÄRANDE, SAMHÖRIGHET OCH DEMOKRATI

Under förprojektet vill vi tillsammans med en referensgrupp av ungdomar undersöka hur en grundplattform för communityteatersatsningen ska fungera och se ut. Vi vill pröva att bygga ett Identíty Drama Lab. Det är konkret en löpande, regelbunden mötesverksamhet där det under förprojektet handlar om att tillsammans med intresserade unga bygga en plattform för samtal om hur en communityteater kan väcka intresse, vilka den kan rekrytera, vilka de främsta hindren är, hur deltagares egna berättelser kommer fram och hur beslut ska tas. Vi diskuterar och undersöker tillsammans identitet; vilka är vi för varandra – i bostadsområdet, i samhället? Vad vill de/vi berätta? Vem väljer berättelse? Vem väljer form för berättelsen?

Repetition - Utan Talan, Södra Communityteatern