IDENTITY DRAMA LAB

Södra Communityteatern verkar för en teater på de aktivas villkor, en teater för social förändring genom deltagarnas medskapande och samarbete med institutioner. Detta genom ungas egen aktivitet och med äldre professionellas stöd. Vi vill utreda och utveckla en process för både stärkt självkänsla och byggande av en samhörighet över etniska, klass- och generationsmässiga gränser. Vi vill, som ett första steg, undersöka möjligheter, organisation och metoder för att med deltagarnas teater som verktyg komma åt ungas sysslolöshet, vanmakt och utanförskap. Vi vill utreda hur ett skapande sammanhang ser ut som blir till mötesplats, interaktion och integration av grupper som upplever sig stå långt från varandra. Vi vill ta reda på hur en teaterverksamhet på bredden kan förbättra representativiteten i ett mer etablerat offentligt kulturliv. Och vi vill undersöka hur ungdomar själva blir aktiva och premissgivare i den verksamheten.

TEATER FÖR INFORMELLT LÄRANDE, SAMHÖRIGHET OCH DEMOKRATI

Under förprojektet vill vi tillsammans med en referensgrupp av ungdomar undersöka hur en grundplattform för communityteatersatsningen ska fungera och se ut. Vi vill pröva att bygga ett Identíty Drama Lab. Det är konkret en löpande, regelbunden mötesverksamhet där det under förprojektet handlar om att tillsammans med intresserade unga bygga en plattform för samtal om hur en communityteater kan väcka intresse, vilka den kan rekrytera, vilka de främsta hindren är, hur deltagares egna berättelser kommer fram och hur beslut ska tas. Vi diskuterar och undersöker tillsammans identitet; vilka är vi för varandra – i bostadsområdet, i samhället? Vad vill de/vi berätta? Vem väljer berättelse? Vem väljer form för berättelsen?

 

AV, MED OCH FÖR UNGA

Identity Drama Lab är, under utvecklingsfasen, ett kontinuerligt skapande tillsammans av-, med- och för de ungdomar som sällan- eller aldrig kommer till tals. Vi undersöker och prövar formerna, organisationen och metoderna som syftar till att bereda väg för fler att vilja delta med de egna berättelserna på scenen, i communityteatern. Tillsammans skapar vi en organisation där fler förmår formulera sina erfarenheter tillsammans med andra - och därmed skapa de berättelser som sällan kommer till uttryck.

IDENTITET – STEG FÖR STEG

Identity Drama Lab är, i ett andra steg, den regelbundna verksamhet där skrivarverkstäder, läsecirklar och teaterträning löpande anpassas till deltagarnas behov och intresse. Med Identity Drama Lab vill vi, i förlängningen, skapa ett forum för: - teaterträning med målsättning att vara med i någon av Södra Communityteaterns uppsättningar. - social träning för de unga med handledning av mentor (äldre pensionerad eller yrkesverksam skådespelare, dansare, sångare, dramaturg , scenograf, sminkös, kostymör, ateljésnickare eller regissör) - kontinuitet som mötesplats, diskussionsforum, fortbildning och teaterträning även mellan uppsättningar och föreställningar. Södra Community ska vara en plattform, kontaktyta och verktyg för samhörighet och delaktighet långt utanför det rent inomteatrala. - en löpande utvärdering och omformande av organisation, metod och innehåll av de medverkande.

GAMMAL LÄR UNG / UNG LÄR GAMMAL

Sommaren 2016 hoppas vi ha kommit så långt att vi tillsammans med unga funnit en modell för Identitet Drama Lab som fungerar lärande i både klassisk och ny mening. Att skapa tillsammans är att lära av varandra. Vi ser skapandet som ett lärande möte, på flera plan, mellan den gedigna kunskapen och livserfarenheten hos professionella utövare av scenkonst - i möte med unga med nyfikenhet och uttrycksbehov. Allt bygger på att uttrycka sig, lusten till den egna berättelsen.

ÖVERFÖRING AV ERFARENHET OCH MAKT

Södra Community syftar till att på längre sikt främja delaktiga unga medborgare. Teaterträning, social träning och kontinuitet blir instrument för att skapa förtroende mellan ung, gammal, etablerad, icke-etablerad, olika grupper och värdegemenskaper. Och som bieffekter också bidra till en bättre förmåga till att representera alla samhällsgrupper på scen och därmed motivera en ny publik till teatern. För att uppnå detta vill vi under utvecklingsfasen våga lägga gamla verktyg och handlingsprogram åt sidan. Vi behöver finnas som bollplank och stöd i nya processer men vi måste dela med oss av makten över organisation och metod. Vad händer om vi låter andra styra utvecklingen? Blir det bra? Går det som skapas att visa på en scen? Det vet vi inte. Men med ett Identity Drama Lab vill undersöka hur vi talar med och inte över huvudet på en ung generation samtidigt som vi överför erfarenhet.

UTMANA SCENKONSTENS INSTITUTIONER

Vi vill under utvecklingsfasen undersöka intresse och former för samarbete med de ledande scenkonstinstitutionerna i Malmö – och i Skåne både vad gäller lån av personal och mötesforum för att utmana gamla synsätt och tillsammans gå nya vägar för att skapa en deltagande scenkonst som i det också kan nå nya publikgrupper. Därmed också öppna möjligheten för institutionernas personal att dela med sig av erfarenheter, kunskap, själva lära sig något i möten och göra en samhällelig insats. Vår målsättning är att i steg 2 nå ett samarbete med flera av Skånes scenkonstinstitutioner, såsom Skånes Dansteater, Malmö och Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musik i Syd, med teaterskolan Sundsgården och Fridhem på folkhögskolenivå samt med Teaterhögskolan i Malmö, men också, där det är möjligt, samverka med fria grupper och amatörteaterföreningar. Riksteatern Skåne och Teatercentrum Syd ska där det är möjligt också engageras.

KUNSKAP, ÖMSESIDIGT LÄRANDE OCH MODET ATT BERÄTTA

Drama Lab arbetar konkret med:

1) Kunskap – med den äldre som mentor och förebild Teaterträning, eget skrivande, textanalys, gestaltning är grundläggande för varje teaterarbetares utveckling. I regelbundna, veckoliga möten förmedlar den äldre kulturarbetaren sin kunskap om berättande, text, gestaltning, framträdande och rösten och kroppen som verktyg. Det är de som med varlig hand överför erfarenhet till de yngre. Det ställer också krav på en löpande diskussion om ömsesidiga uppfattningar om spelregler för socialt umgänge och samarbete.

2) Att mötas bortom varandras safe zone. Allt lärande är ömsesidigt. Vi tror att de ungas vilja att lära av sin mentor/handledare måste speglas i den äldres vilja att lyssna in sina adepters erfarenheter. Vi vet att den andres erfarenhet öppnar våra ögon för en djupare förståelse av varandras likheter och olikheter. Här finns en ömsesidig möjlighet att genom communityteaterns verktyg och metod lyssna in varandra och därigenom stärka förmågan till inlevelseförmåga och förståelse.

3) Att inte öva för övandets skull. Målet för varje mentor och elev i Identitet Drama Lab behöver inte vara att till varje pris nå scenen. Processen är viktig nog. Men det konkreta arbetet med berättelse, text, röst, kropp, teater, dans och gestaltning syftar till att - tillsammans diskutera verklighet och erfarenheter som kräver berättelser - tillsammans utforska utforska möjliga konstnärliga gestaltningar - tillsammans finna vägen till hur verket presenteras i mötet med publiken - att i många fall tillsammans äntra scenen, men bara på frivillig basis Resultaten av arbetet under året kan bli både mindre publika föreställningar, men en målsättning och motiverande kraft, tror vi bör vara en, helst årligen återkommande jättelik föreställning. Ett slags modernt bygdespel där unga deltagare, tillsammans med professionella, framträder med sina berättelser på scen. Stort, brett och publikt.